Pytania wnioskodawców

Tak, pod warunkiem, że przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z usługi doradczej polegającej np. na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub  grupy przedsiębiorców – nie otrzymał tego typu wsparcia w ramach Działania 2.2 PO WER. Efektem pracy Klienta z Doradcą powinna być m.in. dokumentacja potwierdzająca realizację usługi rozwojowej.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wsparcie uzyskają WYŁĄCZNIE usługi realizowane zdalnie, zgodnie z Wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/406-wytyczne-dotyczace-standardow-swiadczenia-uslug-rozwojowych-metodami-zdalnego-dostepu-oraz-monitoringu-takich-uslug

Zgodnie z §19, ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia, Operator aż do odwołania przyjmuje i rozpatruje wyłącznie zgłoszenia dotyczące usług realizowanych zdalnie (szkolenia oraz doradztwo). Usługi te powinny być przygotowane i realizowane zgodnie ze „Standardami świadczenia usług realizowanych zdalnie”, opracowanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, wydanym w dniu 23.03.2020r. z późn. aktualizacjami.

Wszystkie wypełnione dokumenty (formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy z załącznikami) powinny być wysyłane w formie aktywnych pdf. W miejscu „podpis” powinno być komputerowo wpisane imię i nazwisko osoby/ osób  upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa (formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy oraz załączniki 1, 2a, 5).

Formularz zgłoszeniowy pracownika (załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy) powinien być przesłany w dwojako :

 1. Jako aktywny pdf (wypełniony komputerowo) z wpisanym imieniem i nazwiskiem pracownika oraz
 2. Jako skan formularza wypełnionego komputerowo, wydrukowanego i podpisanego własnoręcznie lub podpisem wklejonym.

Nie. W większości formularzy, w miejscu „podpis”, powinno być wpisane (komputerowo) imię i nazwisko osoby (lub osób) upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy. Dokumenty te to :

 • Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy
 • Załączniki nr 1 (Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis),
 • Załącznik nr 2a Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie VAT

Tylko Formularz zgłoszeniowy pracownika (Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy) wymaga własnoręcznego podpisu. Własnoręczny, czytelny podpis można wkleić (instrukcja na stronie www.fur.pfp.com.pl w części „złóż wniosek) i przesłać aktywny formularz lub

-pracownik powinien wypełnić komputerowo formularz,  wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać go zarówno w formie podpisanego skanu oraz zapisanej na dysku, aktywnej  wersji pdf.

Tak, istnieją sektory wykluczone, na które nie można otrzymać dofinansowania usług rozwojowych. Lista kodów PKD dotycząca sektorów wykluczonych jest dostępna tutaj

Pytania ogólne

Projekt FUR, czyli Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2 jest narzędziem mającym na celu wsparcie nabywania usług rozwojowych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, poprzez refinansowanie części wydatków ponoszonych na ten cel. Warunkiem jest, aby usługa rozwojowa, której koszt ma być refundowany w ramach Projektu, była wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Operatorem Projektu jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych jest to ogólnopolska baza ofert w zakresie usług rozwojowych, prowadzona przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Zapewnia łatwy, bezpłatny dostęp do tysięcy usług świadczonych przez usługodawców z terenu całego kraju. Usługi są opisane przy użyciu wystandaryzowanych parametrów, ułatwiających m. in. ich porównanie między sobą.

Baza stanowi narzędzie weryfikacji podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Dzięki niemu, odbiorcy usług rozwojowych dokonują oceny poszczególnych usług, co pozwala na weryfikowanie poziomu poszczególnych usług z jednej strony, a z drugiej, ułatwia decyzję o wyborze.

Elementem weryfikacji usług jest System Oceny Usług Rozwojowych, który za pomocą prostej ankiety pozwala ocenić w skali od 1 do 5 punktów świadczoną usługę.

Ankieta składa się jedynie z trzech pytań:

 • W jakim stopniu wg Pana/Pani opinii cel usługi rozwojowej został zrealizowany/osiągnięty?
 • W jakim stopniu zrealizowana usługa rozwojowa spełniła Pana/Pani oczekiwania pod względem jakości i zawartości merytorycznej?
 • W jakim stopniu polecił(a)by Pan/Pani tę usługę rozwojową innej osobie/innemu przedsiębiorcy?

W przypadku, gdy w Bazie nie ma usług odpowiadających na zapotrzebowanie przedsiębiorcy, możliwe jest skorzystanie z Giełdy usług. Giełda pozwala na zamieszczenie zapytania o ofertę spełniającą oczekiwania przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat Bazy Usług Rozwojowych można znaleźć pod adresem:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Uczestnikami Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jest to usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8* ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22** tej ustawy, lub pozwalające na ich rozwój.

* kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych  z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący;

**  walidacja – sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji;

W przypadku, gdy w Bazie nie ma usług odpowiadających na potrzeby przedsiębiorcy, możliwe jest skorzystanie z Giełdy usług.
Giełda pozwala na zamieszczenie zapytania o ofertę spełniającą oczekiwania przedsiębiorcy.
Więcej informacji na temat Bazy Usług Rozwojowych można znaleźć pod adresem:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Aby stwierdzić, czy firma kwalifikuje się do uzyskania wsparcia na poziomie 80% dofinansowania, należy sprawdzić czy:

 • firma posiada kod PKD, umieszczony na liście kodów PKD, przygotowanych przez Instytucję Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
 • firma posiada przychody (prowadzi sprzedaż) w tym obszarze.

Jest to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO).  Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych, tj.:

ISCED 0 – niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia);

ISCED 1 – podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej);

ISCED 2 – gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej);  

ISCED 3 – wykształcenia ponadgimnazjalne.

Osoby przystępujące do projektu zostaną wykazane raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Jak przygotować się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego?

Określenie celów rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa pozwoli nam ocenić czy wybrana przez Ciebie usługa rozwojowa jest niezbędna do ich osiągnięcia. To warunek niezbędny do uzyskania dotacji na zakup usługi rozwojowej czyli szkolenia, studiów podyplomowych, doradztwa bądź innej.

Rozpocznij od określenia potrzeb rozwojowych Twojego przedsiębiorstwa w każdym aspekcie jego funkcjonowania, tj.:

 1. organizacja i zarządzanie,
 2. technologia wytwarzania produktów lub proces świadczenia usług,
 3. zasoby ludzkie,
 4. promocja i marketing.
 • Znając potrzeby rozwojowe swojej firmy, jesteś w stanie określić, w jakim kierunku zmierza Twoje przedsiębiorstwo, czyli możesz określić cele rozwojowe.
 • Określ cele rozwojowe Twojej firmy do osiągnięcia w perspektywie 3 lat.
 • Pamiętaj, że cele rozwojowe muszą być, konkretne, mierzalne, osiągalne, realne i zaplanowane w czasie.
 • Teraz jesteś gotowy, aby wybrać usługi rozwojowe adekwatne do wskazanych celów rozwojowych Twojej firmy.

O tym czy przedsiębiorstwo jest mikro, małym czy średnim decydują 3 parametry:

 • RJR – roczne jednostki robocze;
 • Roczny obrót;
 • Bilans roczny.

Poniższe zestawienie pokazuje progi dla każdego z typów przedsiębiorstw:

Aby sprawnie wypełnić Formularz  zgłoszeniowy i załączniki,  przygotuj dokumenty, które będą pomocne. Jeśli to możliwe zaangażuj personel odpowiedzialny w firmie za finanse i kadry (np. księgowy, HR-owiec).

Dokumenty, które mogą się przydać:

 • wydruk KRS lub CEiDG, określający podstawowe dane o przedsiębiorstwie,
 • dokument zawierający nazwę banku oraz nr rachunku bankowego przedsiębiorstwa,
 • dokument wskazujący liczbę zatrudnionych pracowników za ostatnie 3 zamknięte okresy obrachunkowe, czyli np. za 3 ostatnie lata kalendarzowe, w przeliczeniu na Roczne Jednostki Robocze (RJR), których liczba odpowiada liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu (po przeliczeniu etatów częściowych, prac sezonowych oraz zatrudnieni tymczasowych,
 • dokument wskazujący roczną sumę bilansową aktywów i roczny obrót/przychody za ostatnie 3 zamknięte okresy obrachunkowe, czyli np. za 3 ostatnie lata kalendarzowe,
 • dokument wskazujący dane personalne pracowników Twojej firmy, którzy będą uczestnikami usług rozwojowych (wiek, poziom wykształcenia),
 • dokumenty potwierdzające poziom wykorzystanego limitu pomocy,
 • jeśli Twoje Przedsiębiorstwo nie  jest samodzielne (czyli partnerskie, powiązane) przygotuj dokumenty określające relacje z Twoimi partnerami oraz ich dane kadrowe i finansowe  za ostatnie 3 zamknięte okresy obrachunkowe, czyli np. za 3 ostatnie lata kalendarzowe,
 • jeśli planujesz skorzystać z usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji wskazanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, możesz to sprawdzić tutaj, 
 • jeśli Twoje Przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER, możesz to potwierdzić weryfikując zawartą umowę wsparcia,
 • jeśli Twoje Przedsiębiorstwo znajduje się w Specjalnej Strefie Włączenia, możesz to sprawdzić tutaj
 • jeśli Twoje Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze Inteligentnych Specjalizacji możesz to sprawdzić tutaj
 • jeśli Twoje Przedsiębiorstwo do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego korzystało, korzysta bądź ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych u innego Operatora, możesz to potwierdzić weryfikując zawartą umowę wsparcia.

Aby stwierdzić, czy firma kwalifikuje się do uzyskania wsparcia na poziomie 80% dofinansowania, należy sprawdzić czy:

 • firma posiada kod PKD, umieszczony na liście kodów PKD, przygotowanych przez Instytucję Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • czy firma posiada przychody (prowadzi sprzedaż) w tym obszarze.

Inteligentne Specjalizacje – obszary działalności wyznaczone na terenie województwa zachodniopomorskiego jako specjalizacje podnoszące konkurencyjność regionu w UE. Możesz pobrać listę kodów PKD w formacie pdf z tego miejsca

Specjalna Strefa Włączenia (SSW) – zlokalizowana na problemowych obszarach województwa zachodniopomorskiego, charakteryzujących się deficytami rozwojowymi. Dokument określający obszar Specjalnej Strefie Włączenia znajduje się tutaj. tutaj.

Aby sprawdzić jaki jest poziom uzyskanej przez Twoją firmę pomocy de minimis, wejdź na stronę SUDOP – Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta.

Przedsiębiorstwo samodzielne (niezależne):

 • nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
 • posiada mniej niż 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

WYJĄTKI:
Przedsiębiorstwo można zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet gdy udziały na poziomie 25-50%będą w nim posiadały:

 • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital (spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka), osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. “anioły biznesu”), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1,25 mln  EUR;
 • uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
 • inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
 • niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli ww. inwestorzy nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy. Można pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym posiadając jednego lub więcej z wymienionych powyżej inwestorów. Każdy z nich może posiadać nie więcej niż 50% udziałów w przedsiębiorstwie, pod warunkiem że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani.

Przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny państwowy.

 Przedsiębiorstwo partnerskie:

oznacza wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:

 • przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie;
 • beneficjent pomocy posiada co najmniej 25% lecz nie więcej niż 50% kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie;
 • Inne przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25%, lecz nie więcej niż 50% kapitału lub głosów w beneficjencie pomocy.

 Przedsiębiorstwa powiązane:

oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

 • ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka (ponad 50%);
 • ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
 • ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
 • przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie (ponad 50%).

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.

Za “rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.

UWAGA! Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MSP.

Kursy EUR dla poszczególnych lat znajdują się w tym miejscu