PRZEDSIĘBIORCO!

Skorzystaj z dotacji na kursy zawodowe, szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy, e-learning, doradztwo, coaching, mentoring

dla siebie i pracowników!

Uzyskaj do 80% zwrotu poniesionych kosztów!

UWAGA!!!

Informujemy, że z dniem 03 stycznia 2022 roku od godz. 8:00 wznawiamy nabór wniosków na dotacje na usługi rozwojowe dla wszystkich bez ograniczeń!

Alokacja przeznaczona na I kwartał 2022 roku wynosi 4.000.000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Fundusz Usług Rozwojowych logotypy UE, Pomorze Zachodnie

O projekcie FUR2

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i  pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia ich kompetencji. W ramach projektu w sposób systemowy zapewniona zostanie możliwość refundacji kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na ich aktualne potrzeby.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na  obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni wyłącznie na  terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

od 01.01.2020 do 30.06.2023 r.

Dokumenty i instrukcje

 • Wymagane dokumenty

  UWAGA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA!!!

  Podczas wypełniania Załącznika nr 3  – Formularz zgłoszeniowy uczestnika, w przypadku osób samozatrudnionych (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub właścicieli/współwłaścicieli firm, w rubrykach:

  • UMOWA w oparciu o kodeks pracy
  • UMOWA cywilnoprawna

  należy wpisać “NIE DOTYCZY”

  UWAGA – ZMIANA REGULAMINU ORAZ FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH !!!

  Informujemy, że w związku z  zatwierdzeniem przez IP dokumentacji rekrutacyjnej, od dnia 19.04.2021 roku, godz. 8:00 obowiązywać będzie nowy Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie v.4.0 oraz nowe formularze.

  Formularze obowiązujące od 19.04.2021 roku są dostępne po zalogowaniu.

  Formularze koniecznie wypełnij korzystając z programu Acrobat Reader

  Lista wprowadzonych zmian w Regulaminie:

  • §2 ust. 30 – zaktualizowano podstawę prawną
  • §4 – wprowadzono nowe zapisy w ust. 2, 3 i 4
  • §5 ust. 1 lit. k) – doprecyzowano zapisy
  • §7 ust.2 dodano zapis: „oraz ograniczyć liczbę usług w ramach jednej umowy wsparcia”
  • §8 ust. 1 k) – wprowadzono zapis: „gdy w kalkulacji ceny usługi rozwojowej przedstawionej Operatorowi, stosunek kosztów pośrednich, takich jak np.: koszty administracyjne, marża podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, itp., jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do kosztów bezpośrednich związanych z przygotowaniem i realizacją usługi rozwojowej”
  • §8 ust. 1 q)  wprowadzono zapis: „w przypadku skierowania na usługę rozwojową pracownika, którego zajmowane stanowisko nie jest adekwatne do celów edukacyjnych czy efektów uczenia usługi, w tym nabycia umiejętności, zdobycia wiedzy”
  • §9 ust 5 wprowadzono zapis: „Wsparcia nie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zgodnie z rejestrem REGON prowadzą działalność w sektorach wykluczonych z możliwości otrzymania pomocy de minimis/pomocy publicznej
  • §11 ust. 5 – dodano zapis o konieczności szczegółowego uzasadnienia usługi rozwojowej. Doprecyzowano również w tym zakresie Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy
  • §12 ust. 4 – doprecyzowano zapis (z uwagi na wprowadzenie nowego załącznika nr 8 do dokumentacji rekrutacyjnej)
  • §12 ust. 11 – doprecyzowano zapis
  • §13 ust. 10 – doprecyzowano zapis (zmian do umowy będzie można dokonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach)
  • §17 ust. 6 – doprecyzowano zapis

  Wnioski na dotychczas obowiązujących drukach przyjmowane będą wyłącznie do dnia 19.04.2021 roku, godz. 07:59:59 i do tego czasu utrzymane zostaje ograniczenie w naborze tj.:

  • uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem,
  • uczestnicy bez ograniczeń wiekowych wyłącznie na studia podyplomowe.

  Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem i stosowanie się do zasad w nim określonych.

  Aktualny Regulamin wsparcia wraz z załącznikami:

  1. Regulamin wsparcia – wersja obowiązująca od dn. 19.04.2021 r.
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia – Dokumentacja rekrutacyjna-Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z załącznikami – dostępne do pobrania w zakładce Złóż wniosek.
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu wsparcia – Umowa wsparcia wraz z załącznikami.
  4. Załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia – Oświadczenie przedsiębiorcy.
  5. Załącznik nr 4 do Regulaminu wsparcia – Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy.

  Średnie kursy EUR do przeliczenia danych finansowych na koniec okresu obrachunkowego

  Lista sektorów wykluczonych z ubiegania się o dofinansowanie na usługi rozwojowe w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej.

  Wersje archiwalne Regulaminu wsparcia:

  Regulamin wsparcia – wersja obowiązująca od dn. 30.12.2020 r

  Regulamin wsparcia – wersja obowiązująca od dn. 26.03.2020 r.

  Regulamin wsparcia – wersja obowiązująca od dn. 10.03.2020 r.

Usługi rozwojowe

Usługa Rozwojowa

Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8* ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22** tej ustawy, lub pozwalające na ich rozwój.

* – kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych  z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący;

** – walidacja – sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji;

 

Klasyfikacja usług rozwojowych

Klasyfikacja usług rozwojowych opiera się na 2 głównych kategoriach: usłudze szkoleniowej i usłudze doradczej:

Usługa szkoleniowa

Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę mającą na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowującą do uzyskania kwalifikacji lub pozwalające na jego rozwój.

Wśród tego typu usług należy wymienić: szkolenie, studia podyplomowe, e-learning, egzamin oraz usługę o charakterze zawodowym.

Szkolenie obejmuje różnorodne formy kształcenia mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzające do jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i  realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej programem.

E-learning obejmuje różnorodne formy kształcenia zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania uczenia się̨ technologiami informacyjno-komunikacyjnymi). E-learning obejmuje szereg różnorodnych działań dydaktycznych od najprostszych (udostępnianie plików tekstowych i graficznych, czatów, forów, pracy indywidualnej i  grupowej na platformie on-line) do bardziej zaawansowanych materiałów multimedialnych i interaktywnych (materiały audiowideo, gry, symulacje, zadania interaktywne).

Studia podyplomowe to forma kształcenia realizowana przez podmioty określone w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (uczelnie wyższe, instytuty naukowe, Polską Akademię Nauk, instytuty badawcze czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego). Zgodnie z ustawą studia podyplomowe trwają przynajmniej 2  semestry.

Egzamin to obiektywna ocena poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i  umiejętności z zakresu danej dziedziny. Podstawowym warunkiem obiektywizmu jest zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania oraz zasad przeprowadzania egzaminu wobec wszystkich zdających.

Usługa o charakterze zawodowym to usługa kształcenia wspomagająca rozwój uczącego się w zakresie możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Jest ona realizowana w formach pozaszkolnych. Jej wynik potwierdzany jest świadectwem potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie (wydawanym po zdaniu właściwego egzaminu) lub zaświadczeniem wydanym przez organizatora.

Usługa doradcza

Usługa doradcza to usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub które pozwalają na jego rozwój. Wśród tego typu usług należy wymienić: doradztwo, coaching i mentoring

Doradztwo to usługa polegająca na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez odbiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną, korzyść.

Coaching jest usługą ukierunkowaną na wsparcie pracownika w procesie samodzielnego rozwoju własnego potencjału w wybranym wcześniej obszarze. Opiera się on na partnerskiej relacji pomiędzy coachem a klientem (uczestnikiem/uczestnikami usługi).

Mentoring to usługa mająca na celu rozwój kompetencji i potencjału zawodowego pracownika. Opiera się ona na relacji między mentorem/mistrzem a  uczestnikiem/podopiecznym, w ramach której mentor ułatwia rozwój podopiecznego w oparciu o własne kompetencje i doświadczenie. Efektem tych działań powinno być zwiększenie skuteczności w realizacji własnych celów w obszarze zawodowym i/lub osobistym.

Rozliczenie wsparcia

Przedsiębiorca, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej wskazanej w umowie wsparcia, składa za pośrednictwem PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ  FUR-2 dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi:

 • Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (wypełniony w wersji pdf oraz skan podpisanego wniosku),
 • dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe – faktura, rachunek lub inny równoważny dowód księgowy wystawiony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047),
 • potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej,
 • ankietę oceniającą usługi rozwojowe wypełnioną przez Przedsiębiorcę delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej i pracownika Przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze rozwojowej – dokument pdf wygenerowany z Bazy Usług Rozwojowych.

W przypadku realizacji kilku usług rozwojowych w ramach jednej umowy wsparcia, Operator dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia po zakończeniu każdej usługi rozwojowej.

Beneficjenci

MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE przedsiębiorstwa, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca oraz jego pracownicy, w tym też osoby pracujące na własny rachunek, mające zatrudnienie wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Regulamin rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie