1
logotypy fundusze europejskie
Edytuj
O projekcie
Impuls do rozwoju firm i pracowników z obszaru Pomorza Zachodniopomorskiego

 

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie w ramach Priorytetu 06.06„Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego”, Działanie 6.6 „Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie”, którego celem jest „Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS..

 

Celem projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ich pracowników w zakresie podniesienia ich kompetencji, poprzez zmniejszenie barier w dostępie do usług rozwojowych.

W ramach projektu w sposób systemowy zapewniona zostanie możliwość refundacji kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorców.


W szczególności celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i osób zatrudnionych w MMŚP potwierdzonych kodem kwalifikacji ZRK, w tym zielonych, osób starszych (wiek 55+), a także wsparcie firm działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego.
Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakładający dostępność wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • Stworzenie systemu refundacji kosztów usług rozwojowych wspierającego ich nabywanie przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

  • Objęcie wsparciem łącznie 1350 zachodniopomorskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4400 ich pracowników.

  • Zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia merytorycznego przez Mobilnych Doradców.

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy, zatrudnieni wyłącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca oraz jego pracownicy, w tym też osoby pracujące na własny rachunek, mające zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Pracownik – osoba w rozumieniu art. 5 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z poźn. zm.), przez który należy rozumieć:

a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),

b) osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny o dzieło, właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,

c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

 

a) 50% podstawowy poziom dofinansowania

b) 60% poziom dofinansowania dla:

  • przedsiębiorców działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego (zgodnie z głównym kodem PKD prowadzonej działalności)
  • usług rozwojowych w zakresie w zakresie zielonych umiejętności
  • pracowników przedsiębiorstw w wieku powyżej 55 roku życia (w dniu rozpoczęcia usługi mają ukończone przynajmniej 55 lat)

c) 80% poziom dofinansowania dla usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji. 

ZSK - Strona Główna PL (kwalifikacje.gov.pl)

Maksymalna wartość dofinansowania w całym okresie trwania projektu wynosi:

  • 7 500,00 zł dla jednego uczestnika (jeden PESEL) 
  • 99 000,00 zł dla jednego przedsiębiorcy (MŚP)

 

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Okres realizacji projektu: od 1 października 2023 r. do 30 września 2026 r. (36 miesięcy).

 

Całkowita wartość projektu wynosi 39.094.117,65 zł

 

Wysokość dofinansowania wynosi 33.230.000,00 zł 

 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosków – aplikację, która pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Pin It