Najczęściej zadawane pytania

 

Pytania związane z obsługą platformy

Jak zarejestrować konto na platformie?

Na stronie głównej www.fur.pfp.com.pl pojawiło się okno:

Podaj swoje Imię, nazwisko, oraz adres E-mail.

Po kliknięciu na przycisk Utwórz konto w Twojej skrzynce e-mail pojawi się wiadomość z linkiem do potwierdzenia rejestracji wraz z możliwością ustalenia hasła do konta.

 

Jak odzyskać hasło?

Aby odzyskać dane do logowania przejdź do platformy pod adres www.fur.pfp.com.pl/platforma/logowanie/

Po wprowadzeniu błędnych danych pojawi się komunikat:

Kliknij na opcję Nie pamiętasz hasła?, a w następnym kroku zostaniesz przeniesiony do strony, na której powinieneś podać adres e-mail, który wykorzystałeś do rejestracji konta na platformie.

Po chwili w Twojej skrzynce powinna pojawić się wiadomość wraz z linkiem do ustalenia nowego hasła.

 

Jak wydrukować, edytować przesłany wniosek?

 1. Zaloguj się na platformę,
 2. Aby edytować, bądź wydrukować przesłany formularz przejdź do zakładki w lewym menu Przesłane formularze.

 1. Wybierz interesujący Ciebie formularz,
  1. Możesz go edytować przy pomocy przycisku edytuj,
  2. Możesz go pobrać na komputer w formacie pliku PDF, który umożliwi Ci dalsze jego wydrukowanie.

Jak usunąć knto na platformie FUR?

Aby usunąć konto na platformie FUR, należy kliknąć na ikonę obrazka profilowego po prawej stronie, następnie w profilu należy wybrać opcję Ustawienia.

Ostatnią funkcją, na którą należy kliknąć jest Skasuj konto. 

Najczęściej zadawane pytania

 

Czym jest FUR?

Projekt FUR, czyli Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim jest narzędziem mającym na celu wsparcie nabywania usług rozwojowych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, poprzez refinansowanie części wydatków ponoszonych na ten cel. Warunkiem jest, aby usługa rozwojowa, której koszt ma być refundowany w ramach Projektu, była wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Operatorem Projektu jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Czym jest BUR?

BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych jest to ogólnopolska baza ofert w zakresie usług rozwojowych, prowadzona przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Zapewnia łatwy, bezpłatny dostęp do tysięcy usług świadczonych przez usługodawców z terenu całego kraju. Usługi są opisane przy użyciu wystandaryzowanych parametrów, ułatwiających m. in. ich porównanie między sobą.

Baza stanowi narzędzie weryfikacji podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Dzięki niemu, odbiorcy usług rozwojowych dokonują oceny poszczególnych usług, co pozwala na weryfikowanie poziomu poszczególnych usług z jednej strony, a z drugiej, ułatwia decyzję o wyborze.

Co to jest System Oceny Usług Rozwojowych?

Elementem weryfikacji usług jest System Oceny Usług Rozwojowych, który za pomocą prostej ankiety pozwala ocenić w skali od 1 do 5 punktów świadczoną usługę.

Ankieta składa się jedynie z trzech pytań:

 • W jakim stopniu wg Pana/Pani opinii cel usługi rozwojowej został zrealizowany/osiągnięty?
 • W jakim stopniu zrealizowana usługa rozwojowa spełniła Pana/Pani oczekiwania pod względem jakości i zawartości merytorycznej?
 • W jakim stopniu polecił(a)by Pan/Pani tę usługę rozwojową innej osobie/innemu przedsiębiorcy?

W przypadku, gdy w Bazie nie ma usług odpowiadających na zapotrzebowanie przedsiębiorcy, możliwe jest skorzystanie z Giełdy usług. Giełda pozwala na zamieszczenie zapytania o ofertę spełniającą oczekiwania przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat Bazy Usług Rozwojowych można znaleźć pod adresem:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Dla kogo jest FUR?

Uczestnikami Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Czym jest usługa rozwojowa?

Jest to usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8* ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22** tej ustawy, lub pozwalające na ich rozwój.

* kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych  z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący;

**  walidacja – sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji;

Co to jest Giełda Usług?

W przypadku, gdy w Bazie nie ma usług odpowiadających na potrzeby przedsiębiorcy, możliwe jest skorzystanie z Giełdy usług.
Giełda pozwala na zamieszczenie zapytania o ofertę spełniającą oczekiwania przedsiębiorcy.
Więcej informacji na temat Bazy Usług Rozwojowych można znaleźć pod adresem:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Czy prowadzę działalność w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego?

Aby stwierdzić, czy firma kwalifikuje się do uzyskania wsparcia na poziomie 80% dofinansowania, należy sprawdzić czy:

 • firma posiada kod PKD, umieszczony na liście kodów PKD, przygotowanych przez Instytucję Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • czy firma posiada przychody (prowadzi sprzedaż) w tym obszarze

Kto to jest pracownik o niskich kwalifikacjach ?

Jest to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO).  Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych, tj.:

ISCED 0 – niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia);

ISCED 1 – podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej);

ISCED 2 – gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej);

ISCED 3 – wykształcenia ponadgimnazjalne.

Osoby przystępujące do projektu zostaną wykazane raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.