Kwota i poziomy dofinansowania

6000

na jednego uczestnika (jeden PESEL)!

Maksymalna wartość dofinansowania w całym okresie trwania projektu, przypadająca na jednego uczestnika (jeden PESEL) nie może przekroczyć kwoty 6 000,00 PLN.

50%

dofinansowania

Podstawowa wartość dofinansowania.

80%

dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowanie możliwy do uzyskania, gdy:

WYŁĄCZENIA Z DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie nie może zostać przyznane:

 1. na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub  grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
 2. na usługi rozwojowe dotyczące funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub  wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w  przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
 3. na usługi rozwojowe dotyczące zasady realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
 4. na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania zdolności adaptacyjnych mikro, małych i  średnich przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 5. na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 6. na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 7. na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady do spraw kompetencji – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 8. na usługi rozwojowe dotyczące zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców w  trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER;
 9. na usługi rozwojowe świadczone przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub  osobowe rozumie się w szczególności:
 • udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 • pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 1. gdy koszt usługi rozwojowej obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z  wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z  niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF w  ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i  niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 2. gdy usługa rozwojowa objęta umową została już dofinansowana/sfinansowana ze środków publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania);
 3. gdy obowiązek przeprowadzania usługi na zajmowanym stanowisku pracy wynika z  odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
 4. gdy nie zostały spełnione przesłanki dotyczące udzielania pomocy de minmis/ pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.;
 5. na usługi rozwojowe nie odpowiadające na określone przez Przedsiębiorcę potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa lub jego pracowników;
 6. w przypadku braku należytego uzasadnienia potrzeby uzyskania wsparcia, tj. braku przedłożenia przez przedsiębiorcę dodatkowych dokumentów potwierdzających celowość danej usługi rozwojowej, w tym wykazania wpływu usługi na rozwój działalności przedsiębiorstwa.